Vedtægter For Daydreamers


Hjemmehørende:
Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune


09-12-2022 12-59-02.jpgVedtægter:
Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992.


§ 1 Navn og adresse:

Stk. 1. Foreningens navn er: Daydreamers

Stk. 2. Foreningens postadresse er: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse

Stk. 3. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune.


§ 2 Formål:

Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til og interessen for amerikanske biler.


§ 3 Medlemskab:

Stk. 1. For at blive medlem af foreningen skal man have interesse for amerikanske biler.

Stk. 2. Medlemskab kan nægtes, hvis et af de i § 4 nævnte forhold foreligger.

Stk. 3. Stk. 3. Prøvemedlemskab er obligatorisk og er min. 3 måneder. Bestyrelsen skal enstemmigt vedtage en optagelse.

Stk. 4. Ægtefælle/samlever er automatisk medlem og har stemmeret. Ligeledes er børn under 18 år automatisk medlemmer, dog uden stemmeret. Ved fyldte 18 år, er det muligt at overgå til eget medlemskab, uden indmeldelsesgebyr/prøvetid.

Hvis begge parter i et splittet forhold fortsat ønsker medlemskab af Daydreamers, gives det uden indmeldelsesgebyr/prøvetid

Stk. 5. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud med forfald den 01.01., 01.04., 01.07. og 01.10. med sidste indbetalingsdato d. 10’ende i måneden. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr svarende til et kvartals kontingent + 1 kvartal. 

Ved indmeldelse midt i et kvartal betales for resterende periode. Strafgebyr ved for sen indbetaling af kontingent er kr. 50,-.

Stk. 6. Udmeldelse sker såfremt sidste frist for kontingentindbetaling overskrides med 30 dage. Senest 10 dage inden denne dato tilgår en skriftlig advarsel.

Stk. 7. Ønskes medlemskab genoptaget efter udmeldelse grundet restancer, betales restancer, dobbelt indskud samt første kvartals kontingent.

Stk. 8. Efter 5 års medlemskab kan der søges om nedsættelse af kontingent ved pension.


§ 4 Eksklusion:

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere/nægte medlemskab til et medlem/kommende medlem, der forsætligt modarbejder foreningens formål, eller gør/har gjort sig skyldig i forhold eller handlemåde, der – ved pågældendes

forbliven/optagelse i foreningen – kan nedsætte dens almindelige omdømme.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmets optræden skader foreningens klubmedlemmer eller inventar.

Stk. 3. Ved eksklusion skal klubbens jakke(r)/fleecetrøje(r) afleveres i klubben, hvorfra de udbydes til salg til værende medlemmer. Såfremt de ikke bliver solgt i løbet af 1 måned, overgår de til at være klubbens ejendom.


§ 5 Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Vil som standard afholdes første lørdag i februar. Kan dette ikke overholdes, vil der i indkaldelse til generalforsamling blive gjort særligt opmærksom på ændring af afholdelses dag for ordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 2 ugers varsel, normalt ved opslag på hjemmesiden og tilsendt mail, ellers ved selvstændig udsendt indkaldelse.

Stk. 2. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde, senest 1 uge forud for generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal ligeledes være formanden i hænde senest 1 uge forud for generalforsamlingen. Endelig dagsorden fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer (må ikke være medlem af bestyrelsen)
3. Valg af referent og stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab og budget. I lige år: fremlæggelse af DDM budget. Ved træf koordinator formands skifte skal evt. Ikke klarlagt budget fremlægges på ekstraordinær generalforsamling senest 2 mdr. Efter. I ulige år: fremlæggelse af DDM regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg:
  a. Valg til bestyrelse i henhold til § 7
  b. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen
  c. Valg af revisor
9. Salgstaler fra træfformandskandidater (Kun lige år)
  a. Skriftlig afstemning om afholdelse af træf. (Kun i lige år)
  b. Ved ja til afholdelse, vælges en træfformand (Kun i lige år)
10. Kåring af ”Årets Daydreamer”
11. Evt.
12. Formanden takker af

Stk. 4. Afstemning sker ved håndsoprækning og almindeligt stemmeflertal, bortset fra de afstemninger der omhandler vedtægtsændringer og foreningens ophævelse Skriftlig afstemning skal dog foretages såfremt et eller flere medlemmer ønsker det. Ethvert fuldgyldigt medlem som er fyldt 18 år, og som ikke skylder i kontingent eller har anden økonomisk udestående, har ret til at deltage i forhandlinger og afstemninger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Det er dog muligt at afgive stemme til punkt 9a via fuldmagt. Fuldmagten er personlig og skal sendes via e-mail til: formand@daydreamers.dk Fuldmagten skal tydeligt indikere om der stemmes for eller imod at afholde træf. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede fremmødte.

Stk. 5. Afstemning omkring punkt 9a skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer for at have gyldighed.


§ 6 Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer for at have gyldighed.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, som de vedtages på.


§ 7 Bestyrelse:

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 3 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Formanden er på valg i ulige år - kassereren er på valg i lige år. De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg på skift, med 2 på valg i lige år sammen med kassereren, og 1 i ulige år sammen med formanden.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv – bortset fra formand og kasserer, som vælges særskilt af generalforsamlingen – med næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg bestående af øvrige medlemmer, eller udpege enkelte medlemmer til varetagelse af foreningens opgaver og interesser.

Stk. 4. Der skrives referat fra alle bestyrelsesmøder, disse kan findes på hjemmesiden eller kan tilsendes elektronisk efter henvendelse til sekretæren.

Stk. 5. Bestyrelsen disponerer og beslutter sammen med de fremmødte medlemmer på klubmøderne hvad evt. økonomiske midler skal bruges til. En enig bestyrelse kan disponere over beløb op til 15.000 kr. uden først at fremlægge dette på et klubmøde.

Stk. 6. Bestyrelsen passer klubbens drift, herunder indkøb og salg til/i baren. Bestyrelsen åbner klubben til dens arrangementer. Dispensation kan gives til klubbens øvrige medlemmer


§ 8 Tegningsret:

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved væsentlige økonomiske dispositioner (over kr. 15.000,-) tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Stk.2. I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Økonomi og regnskab:

Stk. 1. Driften finansieres ved indtægter fra kontingent, salg af varer og øvrige aktiviteter, samt evt. tilskud fra kommune eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12, første gang fuldt ud fra og med regnskabsåret 2024. Kassereren fremviser ved hvert bestyrelsesmøde en digital udskrift af foreningens løbende regnskab til bestyrelsesmedlemmerne. 1 bestyrelsesmedlem (ikke kassereren) kontrollerer, at det løbende regnskabs kasse- og bankbeholdninger er i overensstemmelse med den fysiske kassebeholdning og saldiene på foreningens bankkonti. Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer årsregnskabet, inden det forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk.3. Foreningen må gældsætte sig.


§ 10 Arrangementer:

Stk. 1. Al tilmelding til arrangementer i klubben er bindende, og udeblivelse fra et sådan, berettiger ikke til refundering af evt. forudbetalinger.

Stk. 2. Arrangementer er alle aftaler der er indgået i klubben, og aftaler som vedrører klubbens drift.


§ 11 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen udtrykker ønske herom. Senest en måned efter begæring er fremsat, afholdes den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse og dagsorden senest 2 uger før.


§ 12 Træf

Stk. 1 I hvert ulige år, sidste lørdag i oktober afholdes generalforsamling der kun omhandler træf. (Gældende første gang fra 2025)

Dagsorden skal som minimum Indeholde:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af ordstyrer 

3. Beretning fra træfformanden

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Evaluering af årets træf

6. Evt.

 

Stk. 2 I hvert lige år, sidste lørdag i oktober afholdes generalforsamling der kun omhandler træf. (Gældende første gang fra 2024).

Dagsorden skal som minimum Indeholde:

1. Godkendelse af dagsorden

2.Valg af ordstyrer 

3. Fremlæggelse af overordnet plan fra træfformanden

4. Fremlæggelse af bestyrelsesgodkendt budget

5. Evt.

 

Stk. 3. Ved afvigelse af godkendt træfbudget på mere end + 5%, skal dette godkendes på ekstra ordinær generalforsamling

Stk. 4. Træf koordinator formanden har adgang til alle bestyrelsesmøder hele året. Bestyrelsen kan dog beslutte at vedkommende skal forlade lokalet, hvis specielle sager skal behandles.


§ 13 Foreningens ophævelse:

Stk. 1. Foreningen kan ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, hvor ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om foreningens ophævelse kan hér træffes når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

Stk. 3. Vedtagelse af foreningens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Midlerne skal bruges på velgørende formål. Kan der på generalforsamlingen ikke blive enighed om hvortil midlerne stiles, træffer seneste bestyrelse endelig beslutning, med udgangspunkt i de stillede forslag.


NB. Kommunal/statsligt krav af tilbageværende midler bruges på

velgørende formål, ved ophævelse af forening.Daydreamers Hjemmeside:

www.daydreamers.dk


7/10/2023


Hold i dag

Instagram